Ako uplatniť práva na OOÚ

Ako uplatniť práva na ochranu osobných údajov

Tento manuál bol spracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Kapitola III (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

Prevádzkovateľ

Ventro s.r.o., so sídlom na ul. Moskovská 2328/3, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 506 83772 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje:

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi s využitím nasledovných prostriedkov komunikácie, podľa Vášho výberu:

  1. E-mailom na adresu: info@ventrocentrum.sk
  2. Telefonicky na číslo:+.............................. s následným potvrdením informácie E-mailom
  3. Poštovou zásielkou: ..........................................

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva

  1. Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak áno zároveň informáciu o účele spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania, zdroji informácií, existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.
  2. Máte právo kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu  budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

  3. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov znamená, že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

  4. Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu, po doručení Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje na Web stránke internetového obchodu spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

  5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov.

  6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte emailom na info@ventrocentrum.sk, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. konkrétne údaje, ktoré ste nám poskytli a tieto žiadate preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba. Preto Vám na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávke tovaru z nášho internetového obchodu bude zaslaný e-mail s požiadavkou, aby ste nám uviedli niektoré údaje, ktoré vieme porovnať s údajmi, ktoré ste nám už ako dotknutá osoba poskytla.

V prípade, že Vašej požiadavke v zmysle bodov uvedených vyššie bezdôvodne nevyhovieme resp. máte vážne podozrenie, že dochádza k ohrozeniu bezpečnosti Vašich údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše požiadavky sa budeme snažiť vybaviť bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej Nariadením a Zákonom t.j. najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti Vás budeme  informovať  o opatreniach, ktoré sme prijali, aby boli Vaše práva uspokojené. Informácia Vám bude poskytnutá na Vašu e-mailovú adresu alebo poštou, podľa Vášho rozhodnutia. E-mailová adresa alebo poštová adresa  musí byť zhodná s údajmi, ktoré ste nám poskytli pri objednávke resp. zakúpení tovaru cez náš internetový obchod.

Naše systémy zachovajú  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na vrátenie tovaru, právo na uplatnenie   reklamácie počas záručnej doby, alebo v rozsahu údajov ktorých uchovanie vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

 V akýchkoľvek sporných otázkach sa na nás môžete s dôverou obrátiť, prosím využite kontaktné údaje našej spoločnosti uvedené v záhlaví tohto manuálu.

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.